Međuizvještaj i izjava

 d.d.
                                    
     42000 VARAŽDIN , Jalkovečka bb
MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U PRVOM 
POLUGODIŠTU 2009.
U  prvom  polugodištu 2009. godine  ostvareni su  ukupni  prihodi u  visini  od  641,6  mil. kuna što  je  
u  usporedbi  s  istim  razdobljem  prethodne  godine  više   za 3,00%.  Na rast ukupnih  prihoda
najviše  je utjecao  rast  prihoda  od  prodaje  u  inozemstvu  za 40,79%.
U  istom  razdoblju  ostvareni  su  ukupni  rashodi  u  visini  od  621,0 mil.  kuna  što  je  za  0,50%
više  u  odnosu  na   prethodnu  godinu.  Sporiji rast rashoda od prihoda  ponajviše  je  rezultat  smanjenja 
materijalnih troškova  koji  su  manji  za  5,63%   i  to  prvenstveno  s osnova  niže  cijene  osnovne    
žitarice koju ugrađujemo  u  stočnu  hranu  a  to  je  kukuruz.  Drugi  osnovni  sastojci  stočne  hrane 
istovremeno bilježe  rast.
Ostvarena  dobit  nakon  oporezivanja  je 18,0 mil.  kuna  što  je  u  odnosu  na  2008. godinu rast  za 
16,8 milijuna kuna.
Broj  zaposlenih  u odnosu  na isto razdoblje prethodne  godine  veći  je  za  3,47 %  dok su  troškovi
osoblja veći za 3,26%.
Bez  obzira  na  dobre  rezultate  poslovanja  u prvom  polugodištu,  osjećaju  se  posljedice  recesije
kroz  pogoršanu  likvidnost  i  produljenje  rokova  naplate  potraživanja.
Uprava  i  poslovodstvo  Društva  kontinuirano  radi  na  prilagodbama  poslovanja  novim  tržišnim  
uvjetima  kroz  unapređenje  efikasnosti   poslovnih  procesa ,  smanjenje  troškova  poslovanja  na svim
razinama, razvoj  novih  proizvoda  i  pronalaženje novih  tržišta.
 d.d.
                                    
     42000 VARAŽDIN , Jalkovečka bb
                  Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala ( Narodne novine 88/08 i 146/08 )  
KOKA d.d. daje slijedeću 
IZJAVU 
O  ODGOVORNOSTI
Financijski  izvještaji  sastavljeni  su  u  skladu  s  Međunarodnim  standardima  financijskog  izvještavanja
(MSFI)  i  Međunarodnim  računovodstvenim  standardima (MRS) te  su  u  skladu  sa  Zakonom  o 
računovodstvu  Republike  Hrvatske.
Financijski  izvještaji  za  razdoblje  od  1. siječnja  do  30. lipnja 2009.  godine  daju  istinit  i  vjeran
prikaz  financijskog  položaja  Društva  te  rezultate  njegova  poslovanja  i  novčanih  tijekova,  u  skladu
s  primjenjenim  računovodstvenim  standardima.