Promjene kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
     od 1.1.2009 do 30.6.2009
    iznosi u tisućama kn
 
Naziv pozicije AOP
oznaka
Prethodno razdoblje Povećanje Smanjenje Tekuće razdoblje
1 2 31.12. prethodne godine   3 4
  1. Upisani kapital 117 180.644 0 0 180.644
  2. Kapitalne rezerve 118 0 0 0 0
  3. Rezerve iz dobiti 119 81.844 0 0 81.844
  4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 120 190.975 10.052 0 201.027
  5. Dobit ili gubitak tekuće godine 121 10.052 18.069 10.052 18.069
  6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 122 12.473 0 1.072 11.401
  7. Revalorizacija nematerijalne imovine 123 0 0 0 0
  8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 124 0 0 0 0
  9. Ostala revalorizacija 125 0 0 0 0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 126 0 0 0 0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio) 127 0 0 0 0
12. Zaštita novčanog tijeka 128 0 0 0 0
13. Promjene računovodstvenih politika 129 0 0 0 0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 130 0 0 0 0
15. Ostale promjene kapitala 131 0 0 0 0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala  132 475.988 28.121 11.124 492.985
 
16a. Pripisano imateljima kapitala matice 133        
16b. Pripisano manjinskom interesu 134