Međuizvještaj i izjava

          d.d.                          
     42000 VARAŽDIN , Jalkovečka bb
MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU 
I - XII  2009.
U  2009. godini  ostvareni su  ukupni  prihodi u  visini  od 1.299  mil. kuna što  je  u usporedbi
s  istim  razdobljem  prethodne  godine  manje za 0,31%.  Pad prihoda u odnosu na isti period prošle
godine rezultat je pada prihoda na domaćem tržištu za 2,33% dok prihodi na inozemnom bilježe
 rast od 25.51%.
U  istom  razdoblju  ostvareni  su  ukupni  rashodi  u  visini  od 1.233,5 mil.  kuna  što  je  za  4,38%
manje  u  odnosu  na   prethodnu  godinu.  Pad rashoda   ponajviše  je  rezultat  smanjenja 
materijalnih troškova  koji  su  manji  za  7,58%   i  to  prvenstveno  s osnova  provedenih racionalizacija
u poslovanju, praćenjem efikasnosti poslovnih procesa, te sniženjem cijena u nabavi.
Ostvarena  dobit  nakon  oporezivanja  je 52,1 mil.  kuna  što  je  u  odnosu  na  2008. godinu rast  za 
42,1 milijuna kuna.
Broj  zaposlenih  u odnosu  na isto razdoblje prethodne  godine  veći  je  za  3,42 %  dok su  troškovi
osoblja veći za 4,71%.
Bez  obzira  na  dobre  rezultate  poslovanja  u protekloj godini,  osjećaju  se  posljedice  recesije
kroz  pogoršanu  likvidnost  i  produljenje  rokova  naplate  potraživanja.
Uprava  i  poslovodstvo  Društva  kontinuirano  radi  na  prilagodbama  poslovanja  novim  tržišnim  
uvjetima  kroz  unapređenje  efikasnosti   poslovnih  procesa ,  smanjenje  troškova  poslovanja  na svim
razinama, razvoj  novih  proizvoda  i  pronalaženje novih  tržišta.
 d.d.
                                    
     42000 VARAŽDIN , Jalkovečka bb
                  Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala ( Narodne novine 88/08 i 146/08 )  
KOKA d.d. daje slijedeću 
IZJAVU 
O  ODGOVORNOSTI
Financijski  izvještaji  sastavljeni  su  u  skladu  s  Međunarodnim  standardima  financijskog  izvještavanja
(MSFI)  i  Međunarodnim  računovodstvenim  standardima (MRS) te  su  u  skladu  sa  Zakonom  o 
računovodstvu  Republike  Hrvatske.
Financijski  izvještaji  za  razdoblje  od  1. siječnja  do  31. prosinca 2009.  godine  daju  istinit  i  vjeran
prikaz  financijskog  položaja  Društva  te  rezultate  njegova  poslovanja  i  novčanih  tijekova,  u  skladu
s  primjenjenim  računovodstvenim  standardima uz slijedeću ogradu:.
U financijskim izvještajima za razdoblje 1.siječnja do 31.prosinca 2009. godine iskazani su 
privremeni i nerevidirani podaci za koje ocjenjujemo da će odstupati u odnosu na završni 
godišnji financijski izvještaj. Razlog navedenim odstupanjima je objektivne prirode jer se za 
dvanaesti mjesec još uvijek vrše knjiženja po računima koji pristižu a koji se odnose na 
 ostvarene obveze u poslovnoj godini na koju se odnose financijski izvještaji. Zbog nedostatka 
vremena (kratkoća roka za njihovu izradu) i nedostatka dokumenata pri izradi ovih financijskih 
 izvještaja uključene su značajne procjene koje se zasnivaju na iskustvu i drugim čimbenicima.
Kako su računovodstvene procjene u rijetkim slučajevima izjednačene sa stvarnim rezultatom,
konačne i točne podatke moguće je iskazati tek nakon izvršenih svih knjiženja i revidiranja
financijskih izvještaja.
Slijedom svega navedenog ovi financijski izvještaji ne mogu biti isključivi temelj za
investicijske odluke, već eventualno mogu poslužiti samo kao okvirna informacija investitorima.