Bilješke
Bilješke uz financijske izvještaje
(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj  javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslavanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.