Opći podaci


Razdoblje izvještavanja:
01.01.09.   do 31.12.2009.
Tromjesečni  financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD
Matični broj (MB): 03026264
Matični broj subjekta (MBS): 070020360
Osobni identifikacijski broj (OIB): 21031321242
Tvrtka izdavatelja: KOKA PERADARSKO PREHRAMBENA INDUSTRIJA DIONIČKO DRUŠTVO VARAŽDIN
Poštanski broj i mjesto: 42000 VARAŽDIN
Ulica i kućni broj: JALKOVEČKA BB
Adresa e-pošte: info@koka.hr
Internet adresa: www.vindija.hr
Šifra i naziv općine/grada: 472 VARAŽDIN  
Šifra i naziv županije: 5 VARAŽDINSKA Broj zaposlenih: 1.847
(krajem tromjesečja)
Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 0147
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:
     
     
     
     
     
     
Knjigovodstveni servis:    
   
Osoba za kontakt: DRAGIČEVIĆ MARIJA
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 042 399-746 Telefaks: 042 399-759
Adresa e-pošte: marija.dragicevic@koka.hr
Prezime i ime: DRAGUTIN DRK dipl. oec.     NENAD KLEPAČ dipl. oec.
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 
1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
  kapitala i bilješke uz financijske izvještaje
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva
     
M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)