Koka d.d. 42000 VARAŽDIN , Jalkovečka bb
MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU 
I - IX  2010.
U  devet mjeseci   2010. godine  ostvareni su  ukupni  prihodi u  visini  od 957,7  mil. kuna što  je  
u  usporedbi  s  istim  razdobljem  prethodne  godine  manje za 3,02%.  Pad prihoda u odnosu na isti
period prošle godine rezultat je pada prihoda na domaćem tržištu za 4,11% dok su prihodi na 
inozemnom tržištu  veći za 4,72%.
U  istom  razdoblju  ostvareni  su  ukupni  rashodi  u  visini  od  926,2 mil.  kuna  što  je  za  3,22%
manje  u  odnosu  na   prethodnu  godinu.  Pad rashoda   ponajviše  je  rezultat  smanjenja 
poslovnih rashoda  koji  su  manji  za  3,14%   i  to  prvenstveno  s osnova  provedenih racionalizacija
u poslovanju, praćenjem efikasnosti poslovnih procesa, te sniženjem cijena u nabavi.
Ostvarena  dobit  nakon  oporezivanja  je 25,35 mil.  kuna  što  je  u  odnosu  na  2009. godinu pad za 
2,02 milijuna kuna.
Broj  zaposlenih  u odnosu  na isto razdoblje prethodne  godine manji je za  0,50 %  dok su  troškovi
osoblja veći za 4,16%.
Bez  obzira  na  pozitivne  rezultate  poslovanja  u proteklih devet mjeseci  osjećaju se  posljedice  recesije
kroz  pogoršanu  likvidnost  i  produljenje  rokova  naplate  potraživanja.
Uprava  i  poslovodstvo  Društva  kontinuirano  radi  na  prilagodbama  poslovanja  novim  tržišnim  
uvjetima  kroz  unapređenje  efikasnosti   poslovnih  procesa ,  smanjenje  troškova  poslovanja  na svim
razinama, razvoj  novih  proizvoda  i  pronalaženje novih  tržišta.
                                    
    KOKA d.d.  42000 VARAŽDIN , Jalkovečka bb
                  Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala ( Narodne novine 88/08 i 146/08 )  
KOKA d.d. daje slijedeću 
IZJAVU 
O  ODGOVORNOSTI
Financijski  izvještaji  sastavljeni  su  u  skladu  s  Međunarodnim  standardima  financijskog  izvještavanja
(MSFI)  i  Međunarodnim  računovodstvenim  standardima (MRS) te  su  u  skladu  sa  Zakonom  o 
računovodstvu  Republike  Hrvatske.
Financijski  izvještaji  za  razdoblje  od  1. siječnja  do  30. rujna 2010.  godine  daju  istinit  i  vjeran
prikaz  financijskog  položaja  Društva  te  rezultate  njegova  poslovanja  i  novčanih  tijekova,  u  skladu
s  primjenjenim  računovodstvenim  standardima.