Promjene kapitala

V. Izvještaj o promjenama kapitala dioničkog društva
(iznosi u tisućama kn)
Pozicija AOP 31.12. preth.
godine
Povećanje Smanjenje Tekuće razdoblje
Upisani kapital 088 180.644     180.644
Premije na emitirane dionice 089 0     0
Rezerve 090 81.844     81.844
Vlastite dionice 091 0     0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak* 092 190.975 10.179   201.154
Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja * 093 10.179 9.114 10.179 9.114
Dividende 094 0     0
Revalorizacijske rezerve (AOP 096+097+098) 095 12.473 0 536 11.937
a) revalorizacija nekretnina postrojenja i opreme 096 12.473   536 11.937
b) revalorizacija ulaganja 097 0     0
c) ostala revalorizacija 098 0     0
Ispravak temeljnih pogreški 099 0     0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemni subjekt 100 0     0
Promjene računovodstvenih politika 101 0     0
Sveukupno kapital i rezerve 
(AOP 088+089+090+091+092+093+094+095+099+100+101)
102 476.115 19.293 10.715 484.693