IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
     od 1.1.2010 do 30.9.2010
     
 
Naziv pozicije AOP
oznaka
Prethodno razdoblje Povećanje Smanjenje Tekuće razdoblje
1 2 31.12. prethodne godine   3 4
  1. Upisani kapital 117 180.644 0 0 180.644
  2. Kapitalne rezerve 118 0 0 0 0
  3. Rezerve iz dobiti 119 81.781 0 0 81.781
  4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 120 201.027 42.045 0 243.072
  5. Dobit ili gubitak tekuće godine 121 42.045 25.353 42.045 25.353
  6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 122 10.329 0 1.335 8.994
  7. Revalorizacija nematerijalne imovine 123 0 0 0 0
  8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 124 0 0 0 0
  9. Ostala revalorizacija 125 0 0 0 0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 126 0 0 0 0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio) 127 0 0 0 0
12. Zaštita novčanog tijeka 128 0 0 0 0
13. Promjene računovodstvenih politika 129 0 0 0 0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 130 0 0 0 0
15. Ostale promjene kapitala 131 0 0 0 0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala  132 515.826 67.398 43.380 539.844
 
16a. Pripisano imateljima kapitala matice 133        
16b. Pripisano manjinskom interesu 134