Izjava

KOKA d.d.  42000 VARAŽDIN , Jalkovečka bb
                  Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala ( Narodne novine 88/08 i 146/08 )  
KOKA d.d. daje slijedeću 
IZJAVU 
O  ODGOVORNOSTI
Financijski  izvještaji  sastavljeni  su  u  skladu  s  Međunarodnim  standardima  financijskog  izvještavanja
(MSFI)  i  Međunarodnim  računovodstvenim  standardima (MRS) te  su  u  skladu  sa  Zakonom  o 
računovodstvu  Republike  Hrvatske.
Financijski  izvještaji  za  razdoblje  od  1. siječnja  do  31. prosinca 2009.  godine  daju  istinit  i  vjeran
prikaz  financijskog  položaja  Društva  te  rezultate  njegova  poslovanja  i  novčanih  tijekova,  u  skladu
s  primjenjenim  računovodstvenim  standardima.