PK
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2009 do 31.12.2009
Naziv pozicije AOP
oznaka
Prethodna godina Tekuća godina
1 2 3 4
  1. Upisani kapital 001 180.644 180.644
  2. Kapitalne rezerve 002    
  3. Rezerve iz dobiti 003 81.843 81.781
  4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 004 190.975 201.027
  5. Dobit ili gubitak tekuće godine 005 10.052 42.045
  6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 006 12.473 10.329
  7. Revalorizacija nematerijalne imovine 007    
  8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 008    
  9. Ostala revalorizacija 009    
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 010 475.987 515.826
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 011    
12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 012    
13. Zaštita novčanog tijeka 013    
14. Promjene računovodstvenih politika 014    
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 015    
16. Ostale promjene kapitala 016    
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 017 0 0
 
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 018    
17 b. Pripisano manjinskom interesu 019    
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance