NT_D
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
  u razdoblju od   do  
Naziv pozicije AOP
oznaka
Prethodna godina Tekuća godina
1 2 3 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
     1. Novčani primici od kupaca 001    
     2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. 002    
     3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta 003    
     4. Novčani primici s osnove povrata poreza 004    
     5. Ostali novčani primici 005    
I.  Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005) 006 0 0
     1. Novčani izdaci dobavljačima 007    
     2. Novčani izdaci za zaposlene 008    
     3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta 009    
     4. Novčani izdaci za kamate 010    
     5. Novčani izdaci za poreze 011    
     6. Ostali novčani izdaci 012    
II.  Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012) 013 0 0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
       AKTIVNOSTI (006-013)
014 0 0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
       AKTIVNOSTI (013-006)
015 0 0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
     1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 016    
     2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 017    
     3. Novčani primici od kamata* 018    
     4. Novčani primici od dividendi* 019    
     5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 020    
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020) 021 0 0
     1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 022    
     2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 023    
     3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 024    
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024) 025 0 0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
       AKTIVNOSTI (021-025)
026 0 0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
       AKTIVNOSTI (025-021)
027 0 0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
   1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 028    
   2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 029    
   3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 030    
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030) 031 0 0
   1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 032    
   2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 033    
   3. Novčani izdaci za financijski najam 034    
   4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 035    
   5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 036    
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036) 037 0 0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
       AKTIVNOSTI (031-037)
038 0 0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
       AKTIVNOSTI (037-031)
039 0 0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039) 040 0 0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038) 041 0 0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 042    
Povećanje  novca i novčanih ekvivalenata 043    
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 044    
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 045 0 0
* Primici s osnove kamata i dividendi mogu se razvrstati kao i poslovne aktivnosti (MRS 7 Dodatak A)