NT_I

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
  u razdoblju od 1.1.2009 do 31.12.2009
Naziv pozicije AOP
oznaka
Prethodna godina Tekuća godina
1 2 3 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
   1. Dobit prije poreza 001 13.075 52.894
   2. Amortizacija 002 55.184 76.939
   3. Povećanje kratkoročnih obveza 003 76.465 21.546
   4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 004 598 9.718
   5. Smanjenje zaliha 005 0 12.126
   6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 006 133 318
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 007 145.455 173.541
   1. Smanjenje kratkoročnih obveza 008 0 46.593
   2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 009 24.063 76.252
   3. Povećanje zaliha 010 44.850 0
   4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 011 7.424 5.327
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 012 76.337 128.172
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
       AKTIVNOSTI (007-012)
013 69.118 45.369
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
       AKTIVNOSTI (012-007)
014 0 0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
   1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 015 0 0
   2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 016 0 0
   3. Novčani primici od kamata 017 0 0
   4. Novčani primici od dividendi 018 0 0
   5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 019 0 0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 020 0 0
   1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 107.726 24.231
   2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 022 0 0
   3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 023 0 0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 024 107.726 24.231
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
       AKTIVNOSTI (020-024)
025 0 0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
       AKTIVNOSTI (024-020)
026 107.726 24.231
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
   1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 027 0 0
   2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 028 24.851 24.701
   3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 029 157 184
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 030 25.008 24.885
   1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 031 26.089 42.321
   2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 032 0 0
   3. Novčani izdaci za financijski najam 033 0 0
   4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 034 0 0
   5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 035 219 2.124
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 036 26.308 44.445
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
       AKTIVNOSTI (030-036)
037 0 0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
       AKTIVNOSTI (036-030)
038 1.300 19.560
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) 039 0 1.578
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) 040 39.908 0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 041 44.329 4.421
Povećanje  novca i novčanih ekvivalenata 042   1.578
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 043 39.908  
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 044 4.421 5.999