RDiG
  za razdoblje od  01.01.2009. do 31.12.2009.
Naziv pozicije AOP
oznaka
Prethodna godina Tekuća godina
1 2 3 4
I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110) 107 1.295.671 1.294.813
   1. Prihodi od prodaje 108 1.271.481 1.279.158
   2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 109 0 0
   3. Ostali poslovni prihodi 110 24.190 15.655
II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128) 111 1.267.647 1.230.312
    1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje
         i gotovih proizvoda
112 0 0
    2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje
         i gotovih proizvoda
113 6.401 5.806
    3. Materijalni troškovi (115 do 117) 114 1.022.225 939.931
        a) Troškovi sirovina i materijala 115 840.582 758.537
        b) Troškovi prodane robe 116 7.756 16.278
        c) Ostali vanjski troškovi 117 173.887 165.116
   4. Troškovi osoblja (119 do 121) 118 111.910 117.172
        a) Neto plaće i nadnice 119 70.467 73.623
        b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 120 25.020 26.630
        c) Doprinosi na plaće 121 16.423 16.919
   5. Amortizacija 122 55.199 76.959
   6. Ostali troškovi 123 44.813 46.578
   7. Vrijednosno usklađivanje (125+126) 124 2.626 852
       a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) 125    
       b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 126 2.626 852
   8. Rezerviranja 127    
   9. Ostali poslovni rashodi 128 37.275 54.626
III. FINANCIJSKI PRIHODI (130 do 134) 129 7.459 6.327
     1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa
         s povezanim poduzetnicima
130 0  
     2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
          nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
131 7.459 6.327
     3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 132 0  
     4. Nerealizirani dobici (prihodi) 133 0  
     5. Ostali financijski prihodi 134 0  
IV. FINANCIJSKI RASHODI (136 do 139) 135 22.408 17.934
    1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 136 0  
    2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
        poduzetnicima i drugim osobama
137 22.408 17.934
    3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine 138 0 0
    4. Ostali financijski rashodi 139 0 0
V.    IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 140 0 0
VI.   IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 141 0  
VII.  UKUPNI PRIHODI (107+129+140) 142 1.303.130 1.301.140
VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141) 143 1.290.055 1.248.246
IX.   DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143) 144 13.075 52.894
X.    GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142) 145 0 0
XI.   POREZ NA DOBIT 146 3.023 10.849
XII.  DOBIT RAZDOBLJA (144-146) 147 10.052 42.045
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144) 148 0 0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV.*  DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 149 0 0
XV.*   DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU 150 0 0
XVI.*  GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE 151 0 0
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU 152 0 0