Bilanca
BILANCA
  stanje na dan  31.12.2009.
Naziv pozicije AOP
oznaka
Prethodna godina Tekuća godina
1 2 3 4
AKTIVA
A)  POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001 0 0
B)  DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032) 002 443.675 392.792
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 003 0 0
   1. Izdaci za razvoj 004 0 0
   2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 005 0 0
   3. Goodwill 006 0 0
   4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 0 0
   5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 0 0
   6. Ostala nematerijalna imovina 009 0 0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 010 439.476 386.768
    1. Zemljište 011 147.045 147.521
    2. Građevinski objekti 012 117.557 141.689
    3. Postrojenja i oprema  013 22.063 62.317
    4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 9.817 8.589
    5. Biološka imovina 015 6.114 6.547
    6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 6.485 2.995
    7. Materijalna imovina u pripremi 017 130.370 17.085
    8. Ostala materijalna imovina 018 25 25
    9. Ulaganje u nekretnine 019 0 0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 027) 020 137 2.146
     1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 021 20 20
     2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 022 0 2.009
     3. Sudjelujući interesi (udjeli) 023 0 0
     4. Ulaganja u vrijednosne papire 024 0 0
     5. Dani zajmovi, depoziti i sl.  025 0 0
     6. Vlastite dionice i udjeli  026 0 0
     7. Ostala dugotrajna financijska imovina  027 117 117
IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031) 028 4.062 3.878
     1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 029 0 0
     2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 030 0 0
     3. Ostala potraživanja 031 4.062 3.878
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 032 0 0
C)  KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057) 033 702.879 734.165
I. ZALIHE (035 do 041) 034 187.511 173.655
   1. Sirovine i materijal 035 137.115 119.184
   2. Proizvodnja u tijeku 036 23.519 22.692
   3. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi 037 0 0
   4. Gotovi proizvodi 038 23.128 29.761
   5. Trgovačka roba 039 23 22
   6. Predujmovi za zalihe 040 3.726 1.996
   7. Ostala imovina namijenjena prodaji 041 0 0
II. POTRAŽIVANJA (043 do 048) 042 431.749 500.013
   1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 043 393.042 468.198
   2. Potraživanja od kupaca 044 10.399 11.417
   3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika  045 0  
   4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 046 2.625 1.959
   5. Potraživanja od države i drugih institucija 047 25.065 17.743
   6. Ostala potraživanja 048 618 696
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (050 do 056) 049 79.198 54.498
     1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 050 0 0
     2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 051 0 0
     3. Sudjelujući interesi (udjeli)  052 0 0
     4. Ulaganja u vrijednosne papire 053 0 0
     5. Dani zajmovi, depoziti i slično 054 79.198 54.498
     6. Vlastite dionice i udjeli  055 0  
     7. Ostala financijska imovina  056 0  
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 057 4.421 5.999
D)  PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 058 2.097 1.778
E)  GUBITAK IZNAD KAPITALA 059 0 0
F)  UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059) 060 1.148.651 1.128.735
G)  IZVANBILANČNI ZAPISI 061 74.972 74.972
PASIVA
A)  KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076) 062 475.987 515.826
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 180.644 180.644
II. KAPITALNE REZERVE 064 0  
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065 81.843 81.782
1. Zakonske rezerve 066 9.032 9.032
2. Rezerve za vlastite dionice 067 0 0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068 0 0
4. Statutarne rezerve 069 0 0
5. Ostale rezerve 070 72.811 72.750
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 12.473 10.329
V. ZADRŽANA DOBIT 072 190.975 201.026
VI. PRENESENI GUBITAK 073 0 0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE 074 10.052 42.045
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE 075 0 0
IX. MANJINSKI INTERES 076 0 0
B)  REZERVIRANJA (078 do 080) 077 0 0
     1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 078 0 0
     2. Rezerviranja za porezne obveze 079 0 0
     3. Druga rezerviranja 080 0 0
C)  DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089) 081 199.417 156.981
     1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 082 0 0
     2. Obveze za zajmove, depozite i slično 083 0 0
     3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 084 167.344 130.420
     4. Obveze za predujmove 085 0 0
     5. Obveze prema dobavljačima 086 29.493 24.096
     6. Obveze po vrijednosnim papirima 087 0 0
     7. Ostale dugoročne obveze 088 2.580 2.465
     8. Odgođena porezna obveza 089 0 0
D)  KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101) 090 464.929 450.731
     1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 091 3.402 5.076
     2. Obveze za zajmove, depozite i slično 092 0 0
     3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 093 90.431 121.152
     4. Obveze za predujmove 094 20 20
     5. Obveze prema dobavljačima 095 291.788 249.726
     6. Obveze po vrijednosnim papirima 096 0 0
     7. Obveze prema zaposlenicima 097 13.498 12.599
     8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 098 3.199 2.903
     9. Obveze s osnove udjela u rezultatu 099 52.591 52.591
   10. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 100 0 0
   11. Ostale kratkoročne obveze 101 10.000 6.664
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 102 8.318 5.197
F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102) 103 1.148.651 1.128.735
G)  IZVANBILANČNI ZAPISI 104 74.972 74.972
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice 105 0 0
2. Pripisano manjinskom interesu 106 0 0