IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
  u razdoblju  1.1.2010 do 30.9.2010
   
 
Naziv pozicije AOP
oznaka
Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje
1 2 3 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
   1. Dobit prije poreza 073 30.592 31.533
   2. Amortizacija 074 48.289 46.934
   3. Povećanje kratkoročnih obveza 075 0 1.749
   4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 076 0 17.140
   5. Smanjenje zaliha 077 72.736 73.937
   6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 078 106 599
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti  079 151.723 171.892
   1. Smanjenje kratkoročnih obveza 080 27.162 127.954
   2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 081 125.813 94.310
   3. Povećanje zaliha 082 0 0
   4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 083 0 1.336
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti  084 152.975 223.600
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI  085 0 0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI  086 1.252 51.708
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
   1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 087 0 0
   2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 088 0 0
   3. Novčani primici od kamata 089 0 0
   4. Novčani primici od dividendi 090 0 0
   5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 091 0 0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti  092 0 0
   1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 093 18.791 13.985
   2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 094 0 0
   3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 095 0 0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti  096 18.791 13.985
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI  097 0 0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI  098 18.791 13.985
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
   1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 099 0 0
   2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 100 0 66.280
   3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 101 29.478 138
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti  102 29.478 66.418
   1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 103 8.767 0
   2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 104 0 0
   3. Novčani izdaci za financijski najam 105 0 0
   4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 106 0 0
   5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 107 0 3.399
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti  108 8.767 3.399
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI  109 20.711 63.019
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI  110 0 0
Ukupno povećanje novčanog tijeka  111 668 0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka  112   2.674
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 113 4.421 5.999
Povećanje  novca i novčanih ekvivalenata 114 668 0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 115   2.674
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 116 5.089 3.325