za razdoblje  1.1.2010. do 30.09.2010.
 
 
Naziv pozicije AOP
oznaka
Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje
    Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje
1 2 3 4 5 6
I. POSLOVNI PRIHODI  035 984.791 345.597 956.147 352.349
   1. Prihodi od prodaje 036 983.935 346.216 954.983 351.604
   2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 037 0 0 0 0
   3. Ostali poslovni prihodi 038 856 -619 1.164 745
II. POSLOVNI RASHODI  039 945.936 332.225 916.319 335.391
   1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje
         i gotovih proizvoda
040 -1.167 -2.690 5.180 3.935
   2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje
         i gotovih proizvoda
041   0 0 0
   3. Materijalni troškovi  042 748.314 263.944 709.958 262.979
   4. Troškovi osoblja  043 85.518 29.625 89.077 29.673
   5. Amortizacija 044 48.289 19.643 46.934 15.677
   6. Ostali troškovi 045 33.515 10.321 32.069 12.085
   7. Vrijednosno usklađivanje 046 1.000 1.000 0 0
   8. Rezerviranja 047 0 0 0 0
   9. Ostali poslovni rashodi 048 30.467 10.382 33.101 11.042
III. FINANCIJSKI PRIHODI  049 2.833 423 1.651 378
     1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa
         s povezanim poduzetnicima
050 0 0 0 0
     2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
          nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
051 2.833 423 1.651 378
     3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 052 0 0 0 0
     4. Nerealizirani dobici (prihodi) 053 0 0 0 0
     5. Ostali financijski prihodi 054 0 0 0 0
IV. FINANCIJSKI RASHODI  055 11.096 3.727 9.946 3.657
    1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 056 0 0 0 0
    2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
        poduzetnicima i drugim osobama
057 11.096 3.727 9.946 3.657
    3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine 058 0 0 0 0
    4. Ostali financijski rashodi 059 0 0 0 0
V.    IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 060 0 0 0 0
VI.   IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 061 0 0 0 0
VII.  UKUPNI PRIHODI  062 987.624 346.020 957.798 352.727
VIII. UKUPNI RASHODI  063 957.032 335.952 926.265 339.048
IX.   DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA  064 30.592 10.068 31.533 13.679
X.    GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA  065 0 0 0 0
XI.   POREZ NA DOBIT 066 3.211 756 6.180 2.712
XII.  DOBIT RAZDOBLJA  067 27.381 9.312 25.353 10.967
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA  068 0 0 0 0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV.*  DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 069 0 0 0 0
XV.*   DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU 070 0 0 0 0
XVI.*  GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE 071 0 0 0 0
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU 072 0 0 0 0