stanje na dan  30.09.2010.
 
 
Naziv pozicije AOP
oznaka
Prethodno razdoblje
Tekuće razdoblje
1 2 3 4
AKTIVA
A)  POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001 0 0
B)  DUGOTRAJNA IMOVINA  002 392.792 359.704
I. NEMATERIJALNA IMOVINA  003 0 0
II. MATERIJALNA IMOVINA  004 386.768 353.818
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 005 2.146 2.146
IV. POTRAŽIVANJA 006 3.878 3.740
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 007 0 0
C)  KRATKOTRAJNA IMOVINA  008 734.165 761.696
I. ZALIHE  009 173.655 99.718
II. POTRAŽIVANJA 010 500.013 600.757
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA  011 54.498 57.896
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 012 5.999 3.325
D)  PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 013 1.778 1.539
E)  GUBITAK IZNAD KAPITALA 014 0 0
F)  UKUPNO AKTIVA  015 1.128.735 1.122.939
G)  IZVANBILANČNI ZAPISI 016 74.972 74.972
PASIVA
A)  KAPITAL I REZERVE  017 515.826 539.843
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 018 180.644 180.644
II. KAPITALNE REZERVE 019 0 0
III. REZERVE IZ DOBITI  020 81.782 81.781
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 021 10.329 8.993
V. ZADRŽANA DOBIT 022 201.026 243.072
VI. PRENESENI GUBITAK 023 0 0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE 024 42.045 25.353
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE 025 0 0
IX. MANJINSKI INTERES 026 0 0
B)  REZERVIRANJA  027 0 0
C)  DUGOROČNE OBVEZE  028 156.981 223.261
D)  KRATKOROČNE OBVEZE  029 450.731 354.638
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 030 5.197 5.197
F) UKUPNO – PASIVA  031 1.128.735 1.122.939
G)  IZVANBILANČNI ZAPISI 032 74.972 74.972
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice 033 0 0
2. Pripisano manjinskom interesu 034 0 0